Právní informace

Rozšířené podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Provozovatelem webu EZOportal.cz (dále jen „Web​“) a současně správcem osobních údajů uživatelů Webu je podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR​”) společnost Jindřich Chromý​, IČO: 88031713, se sídlem: Běhounkova 2303, Praha 5, Česká republika (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, a interními předpisy. Uživatelem webu je jakákoli fyzická osoba, která vyplní poptávkový formulář na Webu, přiloží požadované dokumenty a odešle poptávku Správci (dále jen „Uživatel​“). Uživatel smí vyplnit jen své osobní údaje; za škodu způsobenou porušením této povinnosti Správce nenese odpovědnost.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje:
a. jméno a příjmení
b. e-mail
c. datum narození či znamení horoskopu (pokud bylo poskytnuty)
d. telefonní číslo nebo Skype (pokud byly poskytnuty)

3. Tyto osobní údaje jsou nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaší uživatelské registrace či objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
a. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
c. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8. Závěrečná ustanovení
a. Odesláním registrace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
b. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo vyjádřením souhlasu na email gdpr@ezoportal.cz
c. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
d. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách EZOportal.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Prohlášení o COOKIES

Dle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací.
Web EZOportal.cz používá cookie, ať už vlastní nebo cookie třetích stran, odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje – zpravidla ale nikoliv výlučně jde o Google, Google AdSense, Google AdWords, Google+, DoubleClick, Sklik, Facebook, Twitter a další. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V rámci inzertního systému mohou být použity cookie, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.

V rámci funkčnosti webu používáme cookie také k usnadnění pohybu uživatele na webových stránkách, k přihlášení uživatele a k zapamatování informací tak, aby je nebylo nutno při každé návštěvě znovu zadávat. Pokud si nepřejete, aby tento web ukládal na váš počítač cookie, máte možnost cookie zakázat v prohlížeči, nebo náš web nepoužívat.

Pokud nechcete nebo nemůžete souhlasit s používáním cookie na našem webu a zároveň je sami nechcete v rámci svých možnosti blokovat, žádáme vás, abyste web EZOportral.cz nepoužívali.

 

 

Obchodní podmínky

EZOportál.cz – Provozovatel

Jindřich Chromý
IČO: 88031713

Email: info@ezoportal.cz nebo objednavky@ezoportal.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 2 dnů.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 670100-2209054471/6210 MBank (BRE Bank S.A.)

 

Výklady karet a horoskopy

1) Objednáním výkladu prostřednictvím objednávkového formuláře se stává objednávka závaznou. EZOportál.cz garantuje její neprodlené předání kartářce/kartáři/věštci/věštkyni a její vyřízení ve stanovených časových lhůtách.

2) Platba za objednávku výkladu karet či horoskopu probíhá převodem na účet, případně v hotovosti (u osobních setkání).

3) EZOportál.cz garantuje vrácení peněz zákazníkovi v případě nesplnění závazku z naší strany ve stanové lhůtě nebo rozsahu.

4) Případné reklamace a dotazy jsou řešeny v co nejkratší lhůtě na emailu info@ezoportal.cz

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení.
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu: info@ezoportal.cz

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, které zákazník poskytl. Tyto údaje slouží výhradně pro vnitřní komunikaci kartářek a zákazníků a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to mailem na info@ezoportal.cz
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu: info@ezoportal.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.ezoportal.cz, nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

V Praze dne 17.1.2016
Jindřich Chromý
www.ezoportal.cz