Astrologie je tajemná a úchvatná dáma, které když přijdete na chuť, tak ji nikdy neopustíte. Budete se chtít nořit stále hlouběji do jejího nitra, až Vás zcela pohltí.

V každém životě procházíme zastávkami, které nás nutí k zamyšlení a konání, tím nám ukazují cestu v před. Říkejme jim životní milníky. Datum a čas narození  je bod nula, který vypovídá o celém našem životě, o životě před bodem nula, ale také o tom, který bude následovat.

„Hvězdy jsou jízdní řád…“ jak praví píseň ze skvělého filmu: „Pane Vy jste vdova“. Zde je krásně a úsměvně popsáno, jak to vlastně funguje.

Všechny planety mají svou přesnou dráhu, tedy svůj „jízdní řád“, akorát, že se neopožďují, ani nepředbíhají. Jsou naprosto přesné. Díky tomuto přesnému „jízdnímu řádu“ můžeme předjímat situace, které mají nastat. Víme za jak dlouho, a s naprostou přesností se přes nás přežene uragán v podobě planet a jejich vlivu.
„Psáno je ve hvězdách…“: Výchozím bodem je čas narození. Pak už jen můžeme čekat na  planetu, která svým vlivem  nám chce něco sdělit. Pokud rozumíte řeči planet, ušetříte si mnoho starostí a hlavně nepochopení.


Saturnovské životní krize

PRVNÍ CYKLUS  SATURNA  lze chápat  jako vzorce duše zaryté hluboko v podvědomí.

Tento cyklus začíná narozením a končí kolem necelé třicítky. Zde se Saturn projevuje podle toho, co jsme zdědili po předcích, a  v jakém prostředí se člověk vyvíjí.  Ukazuje od čeho se musíme odpoutat, abychom  splnili své karmické zadání.

Omezení, která nám předkládá Saturn  v podobě otcovského vzoru či autority později pociťujeme zejména jako omezení rodinou. Tato omezení  jsou ovšem nutná během času prolomit. Pokud bychom je během tohoto cyklu nepřekonali, vrátí se k nám v průběhu dalšího cyklu Saturnu, a  projeví se daleko negativněji. Každé mládě začíná svůj život jako tvor totálně závislý, neschopný  prosadit si svou vlastní vůli. Jakmile Saturn  opustí svou natální pozici, je dítě stále nezávislejší. Stále více je schopno odpoutat se od podmínek daných při jeho narození.  Získává představu o svých rodičích, své závislosti a všech vzorcích chování v rodině. V průběhu tohoto prvního cyklu se  odpoutávání od jistých vzorců velmi často projevuje jako vzpoura. Tato rebelie  představuje důležitý krok k individualitě  jednotlivce.

 

První kvadratura Saturnu

První ”krize” přichází ve věku 7-8 let, kdy Saturn stojí v kvadratuře ke své natální poloze.

Při této  kvadratuře dochází k prvnímu pokusu o prosazení svého ”Já” vůči tlaku rodiny a vlivu prostředí kterým jsme obklopeni.

Dítko dostává informace, že je ve věku, kdy už „má mít rozum“.  Tento aspekt Saturnu  nutí tohoto jedince poprvé zpochybnit nejvyšší autoritu, kterým je rodič nebo učitel. Začíná si vybírat  samo šaty,  a také jídlo, které bude jíst. Pokud  muselo chodit spát v určitou hodinu, pak se pokusí prosadit svou vlastní vůli právě v tomto. Přichází doba „velkých  konfliktů“, kdy se dítě „hledá“ a stále vymýšlí  způsoby, jak se prosadit. Chce se dostat výš v žebříčku, kde vyšší tyranizuje nižšího. Při uskutečňování těchto záměrů má výhodu před menšími, může se začít chovat autoritativně nebo nadřazeně vůči spolužákům, či mladším sourozencům. Pokud nemá mladšího sourozence, může se ho dožadovat.

V tomto věku bývají děti přistižení při krádeži. Dítko dobře ví, že brát něco, co patří někomu jinému, je špatné. Tímto si dítě  prověřuje autoritu ve společnosti. Nakonec je při činu přistiženo a musí být přiměřeně potrestáno. Pokud se nepoučí z lekce první kvadratury Saturna, bude mít v dospělosti sklony k asociálnímu chování. Rodiče si musí  uvědomit, že tyto lekce, které dítko musí absolvovat jsou součástí jeho duševního vývoje.

 

Opozice Saturnu.

Krize kolem 15tého věku dítěte, kdy probíhá puberta, odpovídá opozici tranzitujícího Saturna k natální poloze.

Celé toto období je zmítání se mezi „dětskostí“ a dospělostí. U tohoto nevyzrálého jedince probíhá zároveň okamžik, kdy je  „příliš mladý“, a na něco zase „příliš starý“. Tak  zjišťuje, že být dospělým vůbec není takové, jak si původně představoval. Ruku v ruce se svobodou přichází i odpovědnost, a čím je větší svoboda, tím větší je i odpovědnost. Největší problém představuje sexualita a  vztahy, které jsou podstatou této „krize“.

Toto je opravdový bod  dospívání .  Biologické uvědomování si pohlaví a sociálních vztahů,  konfrontace s rodinou, autoritou a celé společnosti.

Ve  svých pokusech oddělit se od rodičovských  omezení se  často staví do postoje „otevřené vzpoury“ a  rodiče nejsou schopni správně zareagovat. .

Adolescent má námitky vůči všemu. Počínaje jídlem, které se v rodině jí, až po  základní rodinné morální hodnoty . Zde skupina stejně starých kamarádů nahrazuje rodiče, a učitele. Popularita mezi kamarády je v této době jeho nejvyšším cílem. Utíkání od zodpovědnosti je  přirozeným jevem této kvadratury. Projevuje se zejména vyhýbáním  domácím úkolům , ale někdy tato doba přináší i „brzký sňatek“. Většina takových manželství, uzavřená v rané fázi tohoto cyklu, směřuje k zániku, protože účelem nebylo vytvoření vztahu, ale únik z domova, a vyhnutí se  rodičovským omezením.

Toto je přirozený krok směrem k úplné nezávislosti. Toto je další fáze vývoje duše nedospělého jedince.

Pokud zákony společnosti  proti těmto Saturnovským vzpourám  tvrdě nezakročily v době, kdy dítko v sedmi letech ukradlo první věc,  pak může  jako dospívající znovu prověřovat fungování systému a to nejlépe další krádeží. Většinou to bývá v součinnosti se skupinou vrstevníků, a jeho kamarádů. Pokud se mu daří unikat, zkouší brát stále dražší věci. Testuje, jak daleko se dá zajít.

Rodiče, kteří nechávají v tomto období jedinci absolutní volnost vlastně své dítko morálně. kazí  Je nutné stanovit pravidla.  Musí být  nastolen pořádek, nejlépe nějakou silnou autoritou.


Druhá kvadratura Saturnu

která přichází kolem 21-22 let je  krizí „intelektuální“, nebol-li  ”krizí vědomí”. Toto období přináší možnosti úplného zbavení se pout, které se váží k rodičům. Ve společnosti  je tato osoba uznána za dospělého jedince se všemi povinnostmi a  právními dopady. Jedinec od 21 let může požívat alkohol, volit, ženit se, podepisovat smlouvy bez rodičovského svolení, ale také musí nést důsledky za své činy. Poruší-li zákon, půjde do vězení. Tak je to ve většině zemí světa, u nás v Čechách tuto „výsadu“ máme od 18 let.

Mladý jedinec pociťuje, že se „Cosi  změnilo“. Může se vydat do světa, aniž by utíkal z domova. Spojení s rodiči a rodinou, která od sedmi let postupně slábla, už pro tohoto dospěláka není zásadním problémem.

Nejdůležitější úkol tohoto období je, že se  musí  odklonit od skupiny svých vrstevníků a osamostatnit se. V této době se může   člověk chovat samotářsky, nebo se  izolovat  od kamarádů, vrstevníků.

Pro období druhé kvadratury je důležité oddělit se, a tím zpřetrhat staré vazby. Pokud člověk zvládne zbavit se závislosti na rodičích či kamarádech, pak je připraven zaujmout své místo ve společnosti, a  vytvořit dospělý vztah. V opačném případě, kdy tento jedinec nezvládne plně využít kvadraturu Saturna, nikdy nebude schopen navázat přátelské vztahy a vždy se bude „jen snažit“ nezůstávat pozadu.

 

Návraty Uranu

Uran je  planeta svobody a rebelie, dalo by se říci, že napomáhá úniku. Tato planeta oběhne Zemi, a tím i všechny znamení zvěrokruhu za 84 let. Její pohyb je velice pomalý. Díky své pomalosti působí při tranzitech déle, než jiné, rychlejší planety. Plný návrat do natální polohy přichází v 84 letech našeho života.

Zde jsou  důležité tzv. „astrologické milníky“  v podobě  čtvrtnávratů a polonávratu Uranu,  jako důležité fáze našeho života.

 

Čtvrtnávrat Uranu, takzvaná kvadratura k vlastnímu postavení.

Tato doba je spojována s 21tými narozeninami. Tyto narozeniny jsou brané tradičně jako den nezávislosti člověka v mnoha zemích světa. Toto období je pod silným vlivem  kvadratury Uranu.

Těsně po dvacátých narozeninách bývají naše pocity velmi napjaté. Hledáme uznání. Jsme připraveni udělat zásadní změny. Napětí způsobené vlivem Urana nám dává pocity obav o svůj pokrok. V této době si také dotváříme sexuální a emocionální vztahy. Zažíváme velkou bolest při rozchodu, nebo naopak, když se zamilujeme, tak velice „zralým“ způsobem.

 

Polonávrat Uranu

Nejsilnějším tranzitem Uranu je  jeho  opozice k vlastnímu postavení. Tato opozice přichází kolem 42  roku našeho života. Je pro ni typická chuť vybočit ze stereotypu a rutiny.

Už od čtyřicátých narozenin pociťujeme značné obavy. Cítíme se staří, vidíme kolem sebe mnoho úspěšných lidí, kteří jsou mladší, v těchto lidech můžeme cítit naší konkurenci. Ženy si začínají uvědomovat vzhled, mohou se cítit tak, že pro ně  „skončil život“.

Planeta Uran přináší změny a tím i nové začátky. „Život začíná po čtyřicítce“ je pravdivé přísloví.  Je dobré v této době začít něco nově. Najít si nějakou aktivitu nebo zálibu. Také je dobré změnit účes, začít se jinak oblékat a tím osvěžit náš vzhled. Měli bychom posoudit sexuální život, protože i ten může v této době stagnovat. Pod vlivem energie Urana můžeme oživit náš život.

Je nutné se vypořádat  s napětím a negativitou, kterou vnáší tato opozice do tohoto období. Není nutné hned reagovat přehnaně. Smiřme se s tím, že nám už není dvacet, ani třicet let. Čtyřicítka je znakem vyzrálosti.

Mnoho lidí si v této době dokazuje, že je ještě mladý, a že na vše stačí „s dechem“. Navozují krátkodobé vztahy, zažívají milostné aféry, zejména s mladšími partnery. Vše se ale může vymknout kontrole. Tento vliv Urana využijte, ale mějte ho neustále pod kontrolou. Veškeré výstřednosti by způsobily  zmatek.

Tento vliv je na jednu stranu posilující, a na druhou stranu zničující. Přináší napětí a potíže.

 

 

Návrat Uranu

Přichází kolem 84 roku. Je to nejzajímavější a velice posilující tranzit. Má na lidi velmi dynamický vliv. Člověk se  pod tímto vlivem  pouští nadšeně do nových projektů a činností. Přichází oživení tvořivosti. Člověk touží dělat úplně něco jiného a hlavně jinak než doposud. Jeho nadšení je velmi znatelné pro široké okolí.

V této době můžete dát takovému člověku podnětný dárek, který ho může inspirovat v jeho životní proměně a touze po náročných úkolech  díky vlivu návratu Urana.

 

Autorka článku: astroložka Daniela Hannah
její stránka: www.ezoportal.cz/daniela-hannah

Počet shlédnutí: 126